Blogs

digihc September 29, 2022 0 Comments

Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận trả đãi ngộ cao, nhưng vẫn không thu hút đủ nhân lực về an toàn thông tin. Theo báo cáo của tổ chức ISC2, toàn cầu hiện thiếu khoảng ba triệu

digihc September 19, 2022 0 Comments

Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT và chia sẻ, liên thông dữ liệu trong ngành y tế là yêu cầu tất yếu trong việc xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ các