digihc September 19, 2022 0 Comments

1.       Mô tả công việc Phát triển phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế.Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.Xây dựng kế hoạch và quản lí tiến

digihc September 19, 2022 0 Comments

1.      Mô tả công việc Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu người sử dụng.Thực hiện viết tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng theo phân công của PM/BA Leader.Phân tích chi