digihc September 29, 2022 0 Comments

Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận trả đãi ngộ cao, nhưng vẫn không thu hút đủ nhân lực về an toàn thông tin. Theo báo cáo của tổ chức ISC2, toàn cầu hiện thiếu khoảng ba triệu

digihc September 19, 2022 0 Comments

1.       Mô tả công việc Phát triển phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế.Thiết kế, coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành.Xây dựng kế hoạch và quản lí tiến

digihc September 19, 2022 0 Comments

1.      Mô tả công việc Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu người sử dụng.Thực hiện viết tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng theo phân công của PM/BA Leader.Phân tích chi

digihc September 19, 2022 0 Comments

Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT và chia sẻ, liên thông dữ liệu trong ngành y tế là yêu cầu tất yếu trong việc xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ các